SAMFUNDSFAG

Ordlisten er baseret på index i
Benny Jacobsen og Ove Outzen: Liv i Danmark. Grundbog til samfundsfag på c-niveau. Columbus 2005

KURSIV angiver, hvilket sprog ordet stammer fra
BLÅ
angiver betydningen
[  ] angiver verbets perfektum participium stamme

De hyppigst anvendte suffikser:
-alis (-al, -el,) ’som har at gøre med’, svarer til det danske suffiks –lig
     fx nation-al → folke-lig
-ivus (-iv), ’som har en bestemt egenskab eller evne’

    
fx direkt-iv, 'med evnen til at lede' → ordre
-ion
, angiver handlingen, svarer til de danske suffikser –else og -(n)ing
     fx in-flat-ion → ind-blæs-ning, op-pust-ning
-ismus (-isme), ’med forkærlighed for’, tilbøjelighed
     fx reform-isme, forkærlighed for forandring

-ist
, angiver den som dyrker noget
     fx reform-ist, forandringsdyrker

-
alisering
er dannet af det latinske suffiks –alis ’som har at gøre med’
     + -er(e), som gør ordet til et verbum + det danske suffiks –ing, som angiver en handling
     fx globus → global(is) →  (at) globalisere → globalisering

A B C D E F G H I - K L M N O P - R S T U V - Ø

A
affektiv
latin påvirkende, det der kan påvirke'
     sammensat af præsikset  ad-, til, mod, på og –ficere [fect-], gøre, virke + suffikset –ivus

analyse
græsk opløsning
     sammensat af præfikset ana-, op og lyein, at løse

autoritativ
latin troværdig, myndig
    
af au(c)toritas, myndighed, værdighed + suffikset –ivus

B
basis
græsk
   
af basis, grundflade
bipolaritet
græsk og latin med dobbeltomdrejningspunkt
     sammensat af præfikset bi-, dobbelt og pol(us), akse, omdrejningpunkt
     + suffikserne –aris og -itet

bruttonationalprodukt
latin 
   
af brutus → brutto, grov, rå → råvægt

C
centralisme
latin midtpunktssystem, ’med forkærlighed for midten’
    
af kentron → centrum, midte + suffikserne –alis  og –isme  
cirkeldiagram latin og græsk ’skrevet i rundkreds’
     af
cirkel latin (lille) rundkreds, diminutiv af circus, cirkel, væddeløbsbane + diagram

D
data
latin det givne
     perfektum participium af dare, at give

demokrati
græsk folkestyre, folkemagt
    
sammensat af dēmos, folk og kratos, magt,
denationalisering
latin ’afnationalisering’
   
sammensat af præfikset de-, af, u- + nationalisering
diagram
græsk omrids, gennemskevet
af præfikset dia-, gennem + gramma, det skrevne

differentiering
latin forskelliggørelse
   
af differens ’det, som er forskelligt’, forskel
     præsens partcipium  af differre, at være forskellig + suffikserne   -er(e)  +  –ing

diktatur
latin eneherrdømme
     af dictare [dictat-], at befale, at beordre

direktiv
latin ordre
     af dirigere [direct-], styre (mod et mål), lede + suffikset –ivus

disponibel
latin til rådighed
     sammensat af diponere, anbringe, fordele + suffikset -bilis

E
ekspert
latin kyndig, ’en der har prøvet noget’
     af experire  [expert-], forsøger, går i gang med

F
fascisme
latin via italiensk’med forkærlighed for fasces’
     af fasces, bundt med kviste + suffikset –isme  

finans → finanza
latin via italiensk
     af finare, betale afgift af finis, afslutning → betalingstermin

G
global
latin som har med kloden at gøre’
     af globus, kugle, klode + suffikset –alis  

globalisering
latin klodeagtiggørelse’
     sammensat af glob(us) + suffikserne –alis + er(e) + -ing

H
habitus
latin ’som man nu har det’
     af habitus, holdning

horisontal
græsk vandret
     af horizein, at afgrænse (synsfeltet) + suffikset –alis  

humankapital
latin ’menneskeformue’
     af humanus, menneskelig, med menneskelig

hyperglobalist
græsk og latin  ’superklodedyrker’
   
sammensat af præfikset hyper-, over og global + suffikset -ist

I
identitet
latin enshed, overensstemmelse
     af idem, det samme + suffikset -itet

ideologi
græsk idélære, begrebslære
     sammensat af idea, forestilling, billede og –logia, læren om

imperialisme
latin ’befalingstilbøjelighed’
     af imperium, (over)kommando + suffikserne –alis   og  –isme  

individ
latin det, som ikke kan deles, udelelig
   
sammensat af præfikset in-, u-, ikke og dividere, at dele
individualisering
latin udeleliggørelse’
     individ(uum) +  + suffikserne –alis + er(e) + -ing

industri
latin
     af industria, virksomhed, iver

individualisme
latin forkærlighed for individet’
     sammensat af individ(uum) + suffikset –alis + suffikset -isme

inflation
latin oppustning, indblæsning
     sammensat af præfikset in-, ind i og flare [flat], blæse + suffikset –ion

information
latin forklaring, fremstilling
     sammensat af informare [informat-], fremstille + suffikset –ion

institution
latin indretning, opstilling
     sammensat af instituere [institut-], indrette, opstille + suffikset –ion

institutionel
latin ’som har med indretningen at gøre’
    institution
+ suffikset –alis  
interdependens
latin gensidig afhængighed
     sammensat af præfikset inter-, mellem, indbyrdes de-, af- og pendere, at hænge

interesse
latin deltagelse
     sammensat af præfikset inter-, mellem og esse, at være

internet
latin og dansk sammenfletning
     sammensat af præfikset inter-, mellem og net = snoreflet

K
kapital
latin hovedstol, hovedsum
     sammensat af caput, hoved + suffikset –alis  

kommune
latin det fælles
     af communis, fælles

kommunisme
latin  ’fællesskabstilbøjelighed’
     sammensat af kommune + suffikset –isme  

kommunist
latin  fællesskabsdyrker’
     sammensat af kommune + suffikset –ist 

konjunktur
latin sammenhæng
     sammensat af præfikset con, sammen og jungere [junct-] at forbinde

konkurrence
latin væddeløb
     sammensat af præfikset con-, med og currere, at løbe

konservatisme
latin ’bevaringstilbøjelighed’
     sammensat af præfikset con-, med og servare [servat-], at passe på + suffikset –isme  

kontingens
latin  det, der (kun) rører (dvs. ikke er nødvendigt)
    
sammensat af præfikset con-, ved, med og tangere, at røre
konvention
latin overenskomst, aftale, ’sammenkomst’
     sammensat af præfikset con-, med, sammen og venire [vent-], at komme + suffikset –ion

konventionel
latin ’ifølge overenskomst’
     sammensat af konvention + suffikset –alis  

kultur
latin
     af cultura, dyrkning, agerbrug

kvalificering
latin egnetgørelse’
     sammensat af qualis, ’egnet’ og –ficere, at gøre + suffikset -ing

kvalitativ
latin ’som har med egenskaber at gøre’
     sammensat af qualitas, egenskab + suffikset –ivus

L
legitimering
latin  lovligørelse
     sammensat af legitimus, lovlig + suffikserne –er(e) og -ing

liberalisme
latin frihedstilbøjelighed
     af liber, fri + suffikserne –alis og -isme

M
marginalisering
latin ’grænseliggørelse’
     sammensat af margo (margin-), kant, grænse + suffikserne –alis + -er(e) + -ing

medialisering
latin formidlingsgørelse’
     sammensat af medium, midte, mellemled + suffikserne –alis + -er(e) + -ing

mekanisme
græsk
   
sammensat af mēchanē, redskab + suffikset –isme  
mobilitet
latin bevægelighed
     af mobilis, bevægelig + suffikset -itet

N
nation
latin folk, folkeslag med fælles oprindelse
     af nasci [nat-], at fødes, at komme til verden + suffikset –ion

national
latin folke-lig
     sammensat af natio(n), folk + suffikset –alis  

nationalisering
latin folkeliggørelse
     sammensat af natio(n), folk + suffikserne –alis + -er(e) + -ing

O
ontologi
græsk læren om det værende
     sammensat af on(t), det værende og –logia, læren om

ontologisering
græsk ’tilværelsesgørelse’
     sammensat af ontologi + suffikserne -er(e) + -ing

organisation
græsk via latin ’udstyret med redskaber’
     af organon, redskab, værktøj  [’organisat-’] + suffikset –ion

orientering
latin
   
sammensat af oriens (orient-), den opgående sol = østen
     orient-ere, ’at rette ind efter verdenshjørnerne´ + suffikset -ing

P
paradoks
græsk meningsstridigt
     sammensat af præfikset para-, imod og doxa, mening, forestilling

pension
latin betaling, udmåling
     af pendere [pens-], af afveje, at udmåle + suffikset –ion

pensionist
latin betalingsdyrker
     sammensat af pension + suffikset –ist 

politik
græsk
   
af politikē (technē), samfundskunnen, statskundskab
populisme
latin folkelighedstilbøjelighed
     sammensat af populus, folk + suffikset –isme  

potensering
latin muliggørelse’
     sammensat af potens, som er i stand til + suffikserne –er(e) og -ing

primær
latin oprindelig, vigtigst
     af primus, først

problem
græsk ’det, der er lagt frem’ → opgave
     sammensat af præfikset pro-, frem, foran og ballein [blē-], at kaste

procent
latin per hundrede
     sammensat af præfikset pro-, i forhold til og centum, hundrede

progressiv
latin ’vedrørende fremskridtet’
     sammensat af præfikset pro-, frem, foran og gressus, gang, skridt + suffikset –ivus

projekt
latin udkast, forslag
     sammensat af præfikset pro-, frem, foran og –jicere [ject-], at kaste

proletariat
latin underklassen
     af proles, afkom, dvs. den befolkningsgruppe, som ikke kunne andet end sætte børn i verden

R
radikal
latin rodfæstet, dybtliggende → yderliggående
     sammensat af radix, rod + suffikset –alis  

refleksivitet
latin det at vise tilbage, genspejling
     sammensat af præfikset re-, tilbage og flectere [flex-] at bøje + suffikserne –ivus  og –itet

reform
latin omdannelse, forandring
     sammensat af præfikset re-, tilbage, igen og forma, form, skikkelse

reformisme
latin forandringstilbøjelighed
     sammensat af reform + suffikset –isme  

region
latin
   
af regio(n), egn
regressiv
latin ’vedrørende tilbagegang’
   
sammensat af præfikset re-, tilbage, og gressus, gang, skridt  + suffikset –ivus
relativisme
latin henvisningstilbøjelighed, tilbageføringstilbøjelighed’
     sammensat præfikset re-, tilbage og ferre [lat-] at føre, bringe + suffikserne –ivus  og  –isme

repræsentativ
latin forestillende, stedfortrædende
     sammensat af præfikset re-, igen og præsens (præsent-), værende + suffikset –ivus

respondent
latin en, der svarer
     præsens participium af repondere, at svare

revalidering
latin ’det at gøre rask igen’
     sammensat af præfikset re-, igen og validus, stærk, rask +  suffikserne -er(e) og -ing

S
segment
latin afsnit
     af segmentum, et afskåret stykke

sekundær
latin andenrangs, efterfølgende
     af secundus, anden, nummer to

skeptiker
græsk en der undersøger, en der ser godt efter
     af skepsis, undersøgelse, betragtning

social
latin kammeratlig
     sammensat af socius, kammerat, fælle + suffikset –alis  

socialisering
latin kammeratliggørelse
   
sammensat af socius, kammerat, fælle + suffikserne –alis + -er(e) + -ing
socialisme
latin kammeratskabstilbøjelighed
     sammensat af socius, kammerat, fælle + suffikserne –alis  og –isme  

solidaritet
latin via fransk sammenhold
   
af solidus, massiv, stærk + suffikserne –ar(is) og -itet
strategi
græsk
   
af strategia, krigskunst, hærledelse
struktur
latin
   
af structura, det opbyggede af struere [struct-], at stable op
subjektivisering
latin ’jeggørelse’
   
af subjectum det der er lagt under → grundlaget → grundled → jeg’et
     sammensat af præfikset sub-, under og jacere [ject-], at kaste + suffikserne  -ivus, -er(e) og –ing

synopsis
overblik, oversigt
     sammensat af præfikset syn-, sammen og opsis, syn

system
græsk det sammenstillede
     sammensat af præfikset sy(n)-, sammen og istanai, at stille

T
teori
græsk
   
af theoria, betragtning
tradition
latin viderebringning
     sammensat af tradere [tradit-], overgive + suffikset -ion

transformationalist
latin ændringsdyrker
     sammensat af præfikset trans-, på den anden side og formare [format-] former

    
+ suffikserne –ion, -alis og -ist
transnational
latin tværfolkelig
    
+ sammensat af præfikset trans-, på den anden side og nation + suffikset –alis  

U
unipolaritet
latin med ét omdrejningspunkt
     sammensat af præfikset uni-, én, enkelt og pol(us), akse, omdrejningpunkt
     + suffikserne –aris og -itet

universalisme
latin enhedstilbøjelighed
    
sammensat af universum, altet, det hele + suffikserne –alis og  –isme  

V
vertikal
latin lodret, ’isseagtig’
    
sammensat af vertex (vertic-), isse + suffikset –alis 

Ø
økonomi
græsk husholdning
     sammensat af oikos, hus og nomos, orden

 

FAGENES SPROG
CARPE DIEM
LATIN
AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samfundsfag