ORDKLASSER

 

CARPE DIEM
LATIN
AP

SUBSTANTIVER - navneord

ADJEKTIVER - tillægsord

ADVERBIER - biord

PROPRIER - egennavne

PRONOMINER - stedord

PRÆPOSITIONER - forholdsord

ARTIKLER - kendeord

VERBER - udsagnsord

KONJUNKTIONER - bindeord

 

SUBSTANTIVER

Et substantiv, navneord, er et ord, der giver navn til levende væsner, ting og begreber, f.eks. dreng, ulvinde, hytte, angst.

Et substantiv kan bøjes i tal og kasus og kendes på, at det har et bestemt køn. I de fleste sprog angives dette køn gennem den bestemte artikel og evt. i ordets endelse. NB! Latin har hverken bestemt eller ubestemt artikel.
 

Et sprogs substantiver kan have et, to eller tre køn:
 

 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

maskulinum

 

 

der Bruder

le frère

el herman-o

il fratell-o

fili-us

femininum

 

 

die Schwester

la soeur

la herman-a

la sorell-a

fili-a

neutrum

ord-et

 

das Wort

 

 

 

verb-um

fælleskøn

broder-en

the brother

 

 

 

 

 

dan markeres substantiver i  Gyldendals røde ordbøger:
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

land –et, -e

land sb

Land n. ­¨er    

terre f      

tierra f  

terra f

terra f 1

 

 

PROPRIER

Et proprium, egennavn, angiver en individuel person, et individuelt væsen eller et steds eget navn, f. eks. Nikolaj, King Kong, Odense.

Proprier har samme funktion som substantiver, Odense er fin = byen er fin, og kendes på køn og den bestemte artikel.

 

ARTIKLER

En artikel, kendeord, angiver substantiver og adjektivers køn og bestemthed.

På dansk er den bestemte artikel efterstillet. Latin har ikke bestemt og ubestemt artikel.
 

 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

ubestemt sg.

en dreng

a boy

ein Junge

un garcon

un chico

un ragazzo

bestemt sg.

dreng-en

the boy

der Junge

le garcon

el chico

il ragazzo

bestemt pl.

dreng-ene

the boys

die Jungen

les garcons

los chicos

i ragazzi

 

 

ADJEKTIVER

Et adjektiv, tillægsord, er et ord, der lægger sig til et substantiv for at angive dets egenskaber, f. eks. en kedelig fest ,den store kærlighed, flotte fyre

Adjektivets form bestemmes af det substantiv, det fortæller om – se opgaverne til stykke 2.

Adjektiver bøjes som substantiverne i køn, tal og kasus + grad.
 

 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

Positiv

smuk

pretty

schön

belle 

bella  

bella

formosa

Komparativ

smukkere/mere smuk

prettier/more pretty

schöner

plus belle

mas bella  

piu bella 

formosior

Superlativ

smukkest/mest smuk

prettiest/most pretty

die schönste/am schönsten

la plus belle

la mas bella

la piu bella

formosissima


dan markeres adjektiver i  Gyldendals røde ordbøger:
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

rød adj.

red adj.

rot adj.

rouge adj

rojo adj.

rosso adj.

ruber adj.

 

 

PRONOMINER

Et pronomen, stedord, er et ord, som står i stedet for et substantiv eller proprium, f. eks.

- Antonius anklager Brutus, som dræbte Cæsar  [som i stedet for Brutus]
- Morderen er i Rom. Jeg så ham gå rundt midt i byen [ham i stedet for morderen]
- Brutus dræbte sin ven [sin  i stedet for Brutus']

dan markeres pronominer i  Gyldendals røde ordbøger:
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

som

who (relativt)  

der rel.pron.

qui pron (relativt)

que rel.pron.

che rel.pron.

qui pron. (rel)

hvem

who (spørgende) 

wer spørg.pron.

qui pron (spørgende)

quien spørg.pron.

chi interr.pron.

quis spørg.pron.

sin

 

sein poss.pron 

son poss.pron

su poss.pron

suo poss.pron.

suus poss.pron.

 

 

VERBER

Et verbum, udsagnsord, angiver, om det, der siges, er en handling (gør), en tilstand (er) eller en overgang (bliver), f. eks.

Peter spiller klaver, men Lise sover alligevel; hun er umusikalsk og bliver altid søvnig, når Peter spiller.
 

Finitte verbalformer
En finit verbalform kendes på, at man kan sætte ’jeg’ foran.
Jeg spiser, spiste, vil spise, har spist, havde spist, spises, blev spist, vil blive spist 
- desuden er imperativ, bydemåde en finit form spis!

De finitte former fungerer altid som verballed i en sætning!
På de fleste sprog har de finitte verbalformer personendelser – se opgaverne til stykke 4.

Infinitte verbalformer
Infinitiv, navnemåde, bruges som et substantiv og kendes ved, at man kan sætte ’at’ foran, f.eks. Løven elsker lam → løven elsker at spise (lam).
Participium, tillægsform, bruges som et adjektiv, f. eks. Den brølende løve lod det halvt ædte lam ligge ude på marken.

Infinitte verbalformer kan ikke fungere som sætningsdannende verballed.


Transitive og intransitive verber
Et transitivt verbum kan forbindes med direkte objekt, f. eks. Jeg lægger bøgerne på bordet
Et intransitivt verbum kan ikke tage direkte objekt, f. eks. Bøgerne ligger på bordet

dan markeres verber i  Gyldendals røde ordbøger:
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

skrive skrev skrevet

write vb

schreiben tr. og intr.

écrire vb

escriber vt 

scrivere vt

scribo* 3

elske –ede

love vb  

lieben tr. 

aimer vb

amar vt og vi

amare vt

amo* 1

                                                                                                                                                                                                          *På latin og græsk bruges 1. person sg. som opslagsform.

 

 

ADVERBIER

Et adverbium, biord, er et ord, der angiver tid, sted, måde eller grad.

Adverbier kan lægge sig til

- et verbum, f. eks. Han synger godt  (hvordan synger han?
- et adjektiv, f. eks. Han er godt dum  (hvor dum er han?)
- et andet adverbium, f.eks. Han synger temmelig godt (hvor godt synger han?)
- hele sætningen, f. eks. Naturligvis er grammatik spændende

På de fleste sprog er der to grupper adverbier: Ægte adverbier - nu, her, straks
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

nu

now

nun

maintenant

ahora

adesso

nunc

her

here

hier

ici

aquí

qui

hic

 Adverbier dannet af adjektiver – smukt, langsomt

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

langsomt

slowly

langsam* 

lentement

lentamente

lentamente

lente

                                          * på tysk har adverbierne samme form som adjektiverne
 

 

PRÆPOSITIONER

Præpositioner, forholdsord, betegner forhold og relationer og danner sammen med et substantiv eller et pronomen en præpositionsforbindelse.

En præpositionsforbindelse består således af mindst to ord: præpositionen + styrelsen, f. eks.
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

efter sejren

after the victory

nach dem* Sieg

après la victoire

después de la victoria

dopo la vittoria

post victoriam*

                   * På de sprog, der stadig har kasus, efterfølges præpositionerne af en bestemt kasus, de ’styrer’ akkusativ, dativ eller ablativ.
 

Præpositionsforbindelser fungerer ofte som adverbialled: Efter sejren står Maximus i arenaen med sværdet i hånden (hvornår? hvor? hvordan? hvor?)

Præpositionsforbindelser kan fungere som adjektiviske led og knytte sig til substantiver: Rudolf med den røde tud = den rødnæsede Rudolf

På flere sprog bruges præpositionsforbindelser til at udtrykke genitiv, f. eks.
 

engelsk

fransk

spansk

italiensk

Lord of the flies
is a famous book.

Sa Majesté des (de+les) mouches
est un livre réputé.

El señor de las moscas
es un libro famoso. 

Il signore delle (di+le) mosche
è un libro famoso.

Sammenlign med disse sprog

dansk

tysk

latin

”Fluernes Herre” er en berømt bog

”Herr der fliegen” ist ein berümter Buch.

Dominus muscarum liber famosus ist


Sådan markeres præpositioner i  Gyldendals røde ordbøger:

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

i præp.

in præp.

in præp. + D/A

dans præp.

en præp.

in præp.

in præp. (m.akk.) (m.abl.)

efter præp.

after præp.

nach præp. +A/D

après præp.

después de præp.

dopo præp.

post præp.m.akk.

 

 

KONJUNKTIONER

En konjunktion, bindeord, er et ord, som binder ord, sætningsled og sætninger sammen.

Parataktiske konjunktioner
er sideordnende bindeord, som sidestiller to eller flere led, f. eks. Peter og Poul er venner. Solen skinner om dagen, men det regner om natten.

Hypotaktiske konjunktioner
er underordnende bindeord, som indleder ledsætninger, f. eks. Solen skinner om dagen, selvom det regner om natten. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde.

Sådan markeres konjunktioner i  Gyldendals røde ordbøger:
 

dansk

engelsk

tysk

fransk

spansk

italiensk

latin

eller konj.

or konj.

oder konj.

ou konj

ó konj.

o konj. 

aut konj.

skønt konj.

although konj.

obwohl konj.

bien que konj.

aunque konj. 

sebbene konj.

tametsi konj.