MATEMATIK

Ordlisten er baseret på indices i
Carstensen-Frandsen-Studsgaard: ’MAT C’, Systime 2005
og
K. E. Nielsen og Esper Fogh: ’Vejen til Matematik C’, Forlaget Hax, 2005.

KURSIV angiver, hvilket sprog ordet stammer fra
BLÅ
angiver betydningen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A
addend
latin det, der skal lægges sammen (addendum)
     af addere,
at tilføje, lægge sammen

addition
 atin sammenlægning
     perf.partc.pass. af addere, at tilføje, lægge sammen + suffixet
-ion

algebra
  arabisk
    
sammensat af al = den bestemte artikel og djarb,
sammenlægning, sammenligning

analyse
græsk opløsning
    
sammensat af præfixet
ana- , op og lyein, at løse
analytisk
latin  adjektiv til analyse dannet ved suffixet -tisk
annuitet 
atin via fransk  årsrente
     af adjektivet annuus,
årlig

areal
latin  
     sammensat af area, område, flade og suffixet –(a)lis ’som har at gøre med’

aritmetik
græsk  læren om tal, regnekunst
    
af arithmetikos, dygtig til at regne ↔ arithmos, tal, antal

asymptote
græsk som ikke rører, som aldrig mødes
    
sammensat af a-, ikke sym- sammen og  ptōtos, faldet

B
binomial
græsk/latin  som kan deles i 2, toleddet
     af bi- dobbelt og
 nomos, lov, regel  + suffixet -alis

C
calculus
latin lille sten, brik (på et regnebræt)
     diminutiv af calx,
kalksten

cirkel
latin (lille) rundkreds
     diminutiv af circus,
cirkel, væddeløbsbane

cosinus
latin  ‘medbugtning’
     sammensat af præfixet co- , med  sinus (se dette ord)

D
data
latin det givne
     perfektum participium af dare,
at give

decibel
latin  (delvist)
     af decem, 10, ti  + suffixet -bel fra videnskabsmanden Graham Bell

dekade
græsk et antal af 10, en tier
    
af
dekas (dekad-), en tier   deka, ti
diagram
græsk  omrids, gennemskevet
    
af præfikset
dia-, gennem + gramma, det skrevne
diameter
græsk tværmål, gennemmåling
    
af præfikset dia-, gennem og metrein,
at måle

differens
  latin  ’det, som er forskelligt’, forskel
     præsens partcipium  af differre,
at være forskellig

diskriminant
  latin det, der adskiller
    
præsens partcipium  af discriminare,
at adskille

dividend
latin det, som skal deles (dividendum)
     af dividere,
at dele

division
latin  deling 
    
perfektum participium af dividere, at deledivis- + suffixet -ion

divisor
latin  den der deler
     perfektum  participium af dividere, at deledivis- + suffixet
-or

E
eksponent
 atin  den, der forklarer, angiver*
    
præsens participium af ex-ponere,
at forklare, at stille frem

eksponentiel
  latin  som har at gøre med fremstillingen
     af exponent + suffixet  –(a)lis       
elementær
 latin som hører til det grundlæggende
    
af elementarius, som er adjektiv  elementum,
grundstof

ellipse
græsk udeblivelse, mangel
    
fra
elleipsis af elleipein, at udelade

F
faktor
 latin den der handler
     perfektum participium  af facere, at gøre, bevirke fact- + suffixet -or

formel
 latin  lille figur
    
af formula, diminutiv til forma,
figur, udtryksmåde

frekvens
 latin                              
     af frequens,
hyppig, talrig

G
geometri
græsk landmåling, rummåling
    
sammensat af gaia, jorden og metrein, at måle
grad
 latin 
     af gradus,
skridt

graf
græsk       
     af
grafein, at skrive
grafisk
græsk det, som hører til skrivning
    
af adjektivet graphikos  graf + suffikset
-isk

H
hierarki
græsk præstevælde = rangorden
    
af hieros, hellig og arkhein,
at styre, lede

histogram
græsk skrevet lodret (som en mast eller en væv)
     af histos, en mast, en væv og gramma,
skrift

hyperbel
græsk   overdrivelse
    
sammensat af præfikset hyper, over og bolē,
kast
(ballein, at kaste)
hypotenuse
græsk  som er spændt ud under
    
sammensat af præfikset hypo-, under og teinein,
at spænde

hypotese
græsk det underliggende
    
af suffikset hypo-, under og  thesis,
placering

I
indeks
 latin      
     af index,
en angiver, pegefinger

interval
 latin afstand mellem to forsvarsværker
    
sammensat af præfikset inter-, mellem og vallum,
vold, skanse

irrationel
 latin  som har med det ikke fornuftige at gøre
    
sammensat af præfikset  ir-(in-), ikkeratio, fornuft, forstand + suffixet
–alis

J

K
katete
græsk
    
af kathetos, nedsænket
to kathetos (gramma)
, den nedsænkede (skrift)
      = den lodrette linje

koefficient
 latin  medvirkende, samvirkende
     sammensat af præfikset co-, med  + præsens participium af efficere, at danne, frembringe

kolonne
 latin via fransk/italiensk
     af columna, søjlecolonna (it)

kongruens 
latin  overensstemmende
    
præsens participium af con-gruere,
at være enig, at være i harmoni

konstant
latin stående fast
     præsens participium af con-stare,
at stå fast, at stå sammen

konstruere
 latin                       
     af con-struere,
at ophobe, at opbygge

koordinat
  latin samordnet, sideordnet
     sammensat af præfikset af co-, sammen + perfektum participium  af ordinare,
at ordne

korrelation
latin samhørighed, gensidighed
     sammensat af præfikset co-, sammen relat- , ført + suffixet -ion

kriterium
græsk                        
     af kriterion,
kendetegn, rettesnor

kubik
græsk via latin
    
af cubicus fra kybos,
terning

kumulere
 latin                            
     af cumulare,
at dynge op

kurve
 latin       
     af curvus, krumcurva (linea),
en krum linje

kvadrant 
latin gjort firkantet
    
perfektum participium af quadrare,
at gøre firkantet

kvotient
 latin  
     af quotiens,
så mange gange, hvor mange gange

L
logaritme
– dannet i 1614 fra græsk forholdstal
    
sammensat af logos, forhold, fornuft og  arithmos, tal, andel
logistisk
græsk  fornuftig, velordnet
     a
f logistikos adjektiv til logos,
tanke, fornuft

M
matematik
græsk
     af
mathematikos, som har med viden at gøre, som er adjektiv til mathema, viden, videnskab
median
 latin                              
     af medianus/medius,
midterst, i midten

metode
græsk fremgangsmåde, den vej man går
     af
methodos sammensat af præfikset meta, hen til og (h)odos, vej
minus
 latin    
     af minus,
mindre

multiplikation 
latin  mangfoldiggørelse
    
perfektum participium af multiplicare, at ‘mangegøre’  + suffixet
-ion

N
negativ 
latin 
     af negativus,
benægtende

nul
 latin            
     af nullus,
ingen

O
observation
 latin iagttagelse
    
sammensat af præfikset ob- + perfektum participium af servare, at holde øje med
    
servat- + suffikset
-ion

optimering
 latin  ’bedstgørelse’ 
     af optimus,
bedst

P
parabel
græsk ’sætten ved siden af’, sammenligning
    
sammensat af præfikset af para-, ved siden af og ballein,
at kaste

parallel
græsk ved siden af hinanden
    
sammensat af præfikset
 para-, ved siden af og allēlus, hinanden
parentes
græsk  ’sat ind ved siden af’
    
sammensat af præfikset para-, ved siden af + en-, i + thesis,
placering

passer
 latin via hollandsk     
     af passus,
skridt

pentagram
græsk femstjerne
    
af pente, fem  og gramma,
skrevet

periferi
græsk omkringføring
    
sammensat af præfikset peri-, omkring og pherein,
at føre

plus
 latin        
     af plus,
mere

polygon
græsk med mange hjørner, mangekant
    
sammensat af poly-, mange  og  gony,
knæ →hjørne

potens 
latin kraftig, ’kunnende’
     præsens participium af posse,
at kunne

procent
 latin via italiensk  ’for hver hundrede’
     sammensat af præfikset pro-, i forhold til og centum,
hundrede

produkt
 latin ’det frembragte’
     sammensat af præfikset pro- frem og perfektum partipium af ducere,
at føre

program
græsk  forskrift            
     sammensat af præfikset pro- , foran, før og gramma,
skrift

projektion
 latin fremstilling, ’fremkastning’
     sammensat af præfikset pro-, foran + iect-, kastet + suffixet 
-ion

proportion
 latin det rette forhold, overensstemmelse 
    
sammensat af præfikset pro- , i forhold til og portio(n),
andel, forhold

proportional
latin ’som har at gøre med det rette forhold’
     proportion + suffixet
-alis

Q

R
radikand
latin det der bør rodfæstes (radicandum)
    
af radicare,
at sætte rødder

radius
latin     
     af radius,
hjuleger, stråle

reciprok
latin tilbagevisende
    
af re-ciprocare,
at gå tilbage, at strømme tilbage

reduktion
latin indskrænkning, tilbageførsel
     sammensat af præfikset  re-, tilbage + perfektum participium af ducere duct- ført tilbage
    
+ suffixet
-ion

regression
latin  tilbageskridt  
     sammensat af præfikset re-, tilbage + perfektum partipium af gredi  gress-  gået
    
+ suffixet
-ion

rektangel
latin med rette vinkler
     af rect-us, lige og angulus,
hjørne, vinkel

S
sinus
latin       
     af sinus
fold, krumning

skala
latin
     af scalae,
en trappe, en stige

stokastisk
 græsk  formodende, antydende
    
af stokhastikos,
i stand til at træffe/vælge det rigtige

subtrahend
latin det, der skal trækkes fra (subtrahendum)
     af sub-trahere,
at trække væk, ned

subtraktion
latin ’fratrækning’
    
sammensat af præfikset  sub-, ned +  perfektum participium af trahere  → tract-, trukket  
     + suffixet
-ion

sum
latin         
     kortform af summa,
den højeste plads = resultatet

symmetri
græsk det passende forhold,  ’sammenmåling’
    
sammensat af præfikset sym-, med og
 metrein, at måle

T
tangens
latin rørende ved
     præsens participium  af tangere,
at røre

transcendent
latin  ’grænseoverskridende, overnaturlig’
    
sammensat af præfikset trans- , over på den anden side og scandere,
at stige op

trigonometri
græsk trekantsmåling
    
sammensat af tri-, tre + gony, knæ, vinkel + metrein,
at måle

FAGENES SPROG
CARPE DIEM
LATIN
AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematik