KEMI

Ordlisten er baseret på index i
Parbo-Nyvad-Mortensen: Kend Kemien1. Gyldendal 2005

KURSIV angiver, hvilket sprog ordet stammer fra
BLÅ
angiver betydningen
[  ] angiver verbets perfektum participium stamme

De hyppigst anvendte suffikser:
-ivus (-iv),
’som har en bestemt egenskab, evne eller karakter’
    
fx akt-iv, vedrørende handling
-ion
, angiver handlingen, dansk –else, -ing
     fx
addition latin sammenlæg-ning
-alis (-al, -el,)
’som har at gøre med’, dansk –lig 
     fx glob-al som har med en kugleglobus at gøre

 Specielt for kemi:
-an,
angiver mættet kulbrinte
-ol,
angiver alkohol, sammensætning med oxygen
-id,
angiver at stoffet består af to elementer
-at,
-yl,
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A
acetone
latin
     af acetum, eddike + suffikset -one
addition latin sammenlæg-ning
     af addere [addit-], at tilføje, lægge sammen + suffixet -ion
aldehyd græsk
     forkortelse af alkohol dehydrogenatum
alkali arabisk
     al er den bestemte artikel  + kali, saltholdig aske, potaske
alkohol arabisk
     alkohl = forbindelse af kulstof, ilt og brint, derved brugt om gærede drikke
     al er den bestemte artikel , -kuhul er et sort pulver, som bl.a. blev brugt til at sværte øjenlåg
alkymi græsk via arabisk
     al er den bestemte artikel  
     kymi / kemi af kheein, at hælde → khymos, noget der kan hældes = væske
amfolyt græsk som kan opløses til begge sider
     af præfikset amfi-, til begge sider og lyein, at løse, opløse
ammoniak græsk som er hos guden Ammon
     af adjektivet ammoniakos. tilhørende Ammon.
     Ved guden Ammons tempel i Libyen fandtes der salmiakholdige sten.
antabus græsk og latin mod misbrug’
     sammensat af præfikset anti-, mod og abusus, misbrug
antioxidant græskmod iltning’
     sammensat af præfikset anti-, mod og ‘oxidare’, at ilte
ascorbinsyre senlatin mod skørbug’
     sammensat af det negerende præfix a-, uden og scorbutus, skørbug
atmosfære græsk tåge-kugle
     sammensat af atmos, tåge og sfaira, kugle, klode
atom græsk a-tomos, udelelig
     sammensat af det negerende præfix a-, ikke, uden og tomos, skive, snit (temnein, at dele)

B
bariumsulfat
græsk og latin
     af barys, tung og sulfur, svovl
base, basisk græsk via fransk grundlag
     af basis, ståsted, fundament.
brom græsk bromos, larm, brusen
butan græsk
     af bu(tyron), smør + suffikset -an
butanol græsk
     af bu(tyron), smør + suffikserne –an og -ol

C
calcium
latin
     af calx, kalk, kridt
carbon latin
     af carbo, kul, trækul
chlor græsk
     khlōros, bleggrøn, gulgrøn
chromatografi græsk farveskrift
     af khrōma, farve og graphē/-graphia, skrift

D
 destillat latin destillatum afdryppet
     sammensat af præfikser de-, ned, fra og stillare [stillat-], at dryppe
dihydrogen græsk dobbelt hydrogen
     sammensat af præfikset di-, dobbelt, tve- og hydrogen
dipol græsk med dobbelt akse
     sammensat af præfikset di-, dobbelt, tve og polos, akse, omdrejningspunkt

E
ekstraktion
latin ud-træk-ning
     sammesat af præfikset ex-, ud og trahere [tract-], at trække + suffikset - ion
elektricitet græsk
     af elektron, rav vis electrica, kraften i rav (når det gnides)
elektrolyse græsk ’ravopløsning’, opløsning ved elektricitet
     af elektron, rav og lyein, at løse, opløse
elektron, græsk rav
emulgator latin ’en der malker ud’, en der bløder op
     sammensat af præfikset e(x)-, ud og mulgere [muls-], at malke + suffikset -or
emulsion latin ’udmalkning’, opblødning
     sammensat af præfikset e(x)-, ud og mulgere [muls-], at malke + suffikset -ion
energi græsk virkekraft, handlekraft, ’ med arbejde i’
     sammensat af præfikset en-, i og ergia/ergon, arbejde
enzym græsk
     sammensat af præfikset en-, i og zymē, surdej
ethan græsk
     af aether, luft, æter + suffikset -an
ethanol græsk
     af aether, luft, æter + suffikset –an + suffikset -ol

F
fermentering
latin gæring
     af ferment(um), gær + suffikserne –ere og - ing
fotosyntese græsk  lys-process
     sammensat af fōs (fot-os), lys og syntesis, sammensætning, sammenstillen

G
glycerol
græsk
     af glykys, sød + suffikset -ol
glukose græsk sødmefuld
 
      af glykys, sød + suffikset -ose = osus, fuld af

H
heterogen
græsk af forskellig art
     sammensat af hetero(s), anden, modsat og genos, slægt
hexan græsk
     af hex, seks + suffikset -an
homogen græsk  af samme art
     sammensat af homo(s), ens og genos, slægt
hydrofil græsk vandelskende
     af hydōr, vand og philein, at elske
hydrofob græsk med vandskræk
     af hydōr, vand og phobein, at være bage for
hydrogen græsk ’vandskabende’, som danner vand
     af hydōr, vand og gen(nān), at skabe, avle
hæmoglobin græsk og latin blodkugle
     af haima, blod og globus, kugle

I
indikator
latin en der påviser
     sammensat af præfikset in-, i, på og dicare [dicat-], at fremsige + suffikset -or
insulin latin det der hører til øerne
     af insula, ø
ion græsk gående
     præsens participium af ienai, at gå
iso- græsk præfiks med betydningen lige, samme
isotop græsk samme sted
     sammensat af præfikset iso-, lige, samme og topos, sted

J

K
kalcium
– se calcium
kalium arabisk
     af kali, saltholdig aske, potaske
kemi græsk væske
     af kheein, at hælde → khymos, noget der kan hældes = væske
koefficient latin  medvirkende, samvirkende
     sammensat af præfikset co-, med  + præsens participium af efficere, at danne, frembringe
korrosion latin nedbrydning ’ med-gnav-ning’
     sammensat af præfikset con-, med og rodere [ros-], at gnave + suffikset -ion

L
lipid
græsk lipos, fedt

M
magnesium
latin bitter jord,
     jord fra Magnesia, en by i det centrale Grækenalnd
mangan græsk manganon tryllemiddel → forveksling
     stof som kan forveksles med magnesium
menthol græsk og latin mynteolie
     af mentha, mynte og oleum, olie
methan græsk
     meth(yl) + suffikset -an
methanol græsk
     meth(yl) + suffikserne –an og -ol
methyl græsk ‘trævin’
     af methy, vin og (h)ylē, træ
mol latin molis, masse, mængde
molekyle latin molecula lille masse
     af molis, masse, mængde diminutiv suffikset –cula

N
natrium
græsk soda
     af nitron (græsk) eller netrun (arabisk)
neutron latin
     af neut(e)r, ingen af to + suffikset -on
nitrat – se natrium

O
oxid
græsk i forbindelse med syre/ilt
     af oxys, skarp, bitter → ildelugtende + suffikset -id
oxygen græsk syredanner
     af oxys, skarp, bitter → ildelugtende og gen(nān), at skabe, avle
ozon græsk via fransk
     af ozōn, lugtende

P
pentan
græsk
      af pente, fem + suffikset -an
periode græsk kredsløb
     sammensat af præfikset peri-, omkring og (h)odos, vej
phosphor – fosfor græsk lysbærende
     af phōs, lys og pherein, at bære, bringe phoros, bærende
polyol græsk
     af poly, mange + suffikset -ol
procent  latin via italiensk  ’for hver hundrede’
     sammensat af præfikset pro-, i forhold til og centum, hundrede
propan græsk
     sammensat af profikset pro-, før, foran og p(ion), fed + suffikset -an
proton græsk først af prōtos + suffikset -on

Q

R
radikaler
latin som hører til rødderne
     af radix, rod + suffikset -alis
radioaktiv latin strålesendende
     af radius, stråle og aktiv(us), handlekraftig
reaktion latin tilbagevirkning
     sammensat af præfikset re-, igen, tilbage og agere [act-], at handle + suffikset -ion
reduktion latin tilbage-før-else
     sammensat af præfikset re-, igen, tilbage og ducere [duct-], at føre + suffikset -ion

S
sorbito
l latin
     af sorbus, rønnebær (hvor stoffet findes naturligt) + suffikset -itol
stratosfære græsk ’det mellemste af kuglen’
     af stratum, lag og sfaira, kugle, klode
sublimation latin op-løft-ning → fordampning
     af sublimare [sublimat-], at løfte op + suffikset -ion
sucrose arabisk fuld af sukker
     af sukkar, sukker + suffikset -ose
sulfat latin sulfatum svovlet
     af sulfur, svovl
system græsk
     af systema, ordning, sammenstilling

T
tetraeder
græsk med fire ’støttepunkter’
     af tetra, fire og (h)edra, sæde, plads, placering
troposfære græsk ’vendekreds’
     af tropos, vending og sfaira, kugle, klode

U

V
vitamin
latin
     sammensat af vita, liv og suffikset –min

X
xylitol
græsk
     af xylon, træ + suffikset -itol

Y

Z

Æ
ækvivalent
latin med samme gyldighed, ligeværdig
     af aequus, lige og valere, at have gyldighed, være stærk

Ø

Å

FAGENES SPROG
CARPE DIEM
LATIN
AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemi