FYSIK

Ordlisten er baseret på indices i
Fogh og Nielsen: Vejen til fysik, Forlaget HAX 2005 og
Elvekjær og Benon: FysikCbogen, Systime 2005

KURSIV angiver, hvilket sprog ordet stammer fra
BLÅ
angiver betydningen
[  ] angiver verbets perfektum participium stamme

De hyppigst anvendte suffikser:
-ivus (-iv),
’som har en bestemt egenskab, evne eller karakter’
    
fx akt-iv, med handlingsegenskab, med evnen til at handle
-ion, angiver handlingen, dansk –else, -ing
     fx ap-posit-ion, til-føj-else

-alis (-al, -el,)
’som har at gøre med’, dansk –lig 
     fx verb-alsom har med ord at gøre

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A
absolut
latin løsrevet, fri, selvstændig → fuldstændig
     sammensat af præfikset ab-, af, fra og solvere [solut-], at løse, løsne
absorption latin opsugning
     sammensat af præfikset ab-, af, fra og sorbere [’sorpt-’], at slubre, drikke + suffikset -ion
acceleration latin igang-sætt-else
      sammensat af præfikset ad-, til og celerare [celerat-], at fremskynde, sætte i gang + suffikset -ion
accelerator latin igang-sætter
     sammensat af præfikset ad-, til og celerare [celerat-], at fremskynde, sætte i gang + suffikset -or
akse latin axis, det punkt et hjul drejer om
aktion latin handling
     af agere [act-], at handle, at gøre + suffikset -ion
amperemeter fransk og græsk amperemåler
     af ampere, opkaldt efter den franske fysiker Ampère og metrein, at måle
amplitude latin af amplitudo, bredde
annihilation latin til-intet-gør-else
     sammensat af præfikset ad-, til + nihil, intet + (-at-)+ suffikset -ion
anti- græsk præfik med betydningen mod
aphel(ium) græsk væk fra solen
     sammensat af præfikset apo-, væk og helios, sol
asteroide græsk stjerneformet
     af astēr, stjerne og eidos, form
astrolabium græsk ‘stjernetager’
     af astēr (astro-), stjerne og lambanein [lab-], at tage
astrologi græsk stjernelære
     af astēr (astro-), stjerne og logia- (logos), læren om
astronomi græsk stjerneregler
     af astēr (astro-), stjerne og nemein [nom-], at ordne, at fordele
atmosfære græsk tåge-kugle
     sammensat af atmos, tåge og sfaira, kugle, klode
atom græsk a-tomos, udelelig
     sammensat af det negerende præfix a-, ikke, uden og tomos, skive, snit (temnein, at dele)

B
 

C
caloric
latin via fransk calorique
     af calor, varme
celle latin
    
fra cella, aflukke, lille rum, forrådskammer

D
 data latin det givne
     af dare [dat-], at give
datalyse latin og græsk data-opløsning
     af data + lyein, at løse, opløse
decibel latin (delvist)
     af decem, 10, ti + suffixet -bel fra videnskabsmanden Graham Bell
deferent latin
     præsens participium af deferre, at bære, bringe noget et andet sted hen
densitet latin densitas, tæthed, hyppighed
destruktiv latin med evnen til at nedbryde, med ’nedbrydernatur’
     af præfikset de-, ned og struere [struct-], at bygge, stable op + suffikset -ivus
deterministisk latin afgrænset
     af determinare, at afgrænse
diagram græsk  omrids, gennemskevet
    
af præfikset dia-, gennem + gramma, det skrevne
diatonisk græsk 
     af præfikset dia-, gennem og tonos, streng, spændt streng → tone
 

E
effek
t latin effectus, det frembragte, det der er gjort
     af præfikset ex-, ud og –ficere [fect-], at gøre, frembringe
ekliptika græsk via latin linea ecliptica, forsvindingslinjen, formørkelseslinjen
     af ekleipsis, udeblivelse, formørkelseekleiptikos, som vedrører udeblivelse
eksperiment latin forsøg, ved hjælp af at forsøge
     af experiri, at forsøge + suffikset –mentum, som angiver middel
eksplosion latin at jage noget væk med larm og klappen
     af præfikset ex-, ud, væk og plodere [plos-], at larme, klappe + suffikset -ion
eksposition latin fremstilling
     af præfikset ex-, ud, væk og ponere [posit--], at placere, at sætte + suffikset -ion
elektricitet græsk
     af elektron, rav vis electrica, kraften i rav (når det gnides)
elektron, græsk rav
ellipse græsk udeblivelse, mangel
    
fra  elleipsis af elleipein, at udelade
emission latin udsendelse
     af præfikset ex-, ud, væk og mittere [miss-], at sende + suffikset -ion
energi græsk virkekraft, handlekraft, ’ med arbejde i’
     sammensat af præfikset en-, i og ergia/ergon, arbejde
epicykel græsk cirkel langs med
     af præfikset epi-, ved siden af, langs med og kyklos, cirkel, ring
excitere latin excitare, drive ude, bringe frem, hæve
     af præfikset ex-, ud, væk og citare, sætte i bevægelse

F
falcificere
latin at bestemme noget som uægte
     af falsus, falsk, uægte og facere, at gøre
fase græsk phasis, tilsynekomst
formel latin lille form, ’kortform’
     af formula, diminutiv til forma, form
foton græsk
     af phōs, lys + suffikset –on
frekvens latin                              
     af frequens, hyppig, talrig
fusion latin udhælden → sammenblanding
     af fundere [fus-], at hælde + suffikset -ion
fysik græsk physik(ē technē) den kunnen, der har med naturen at gøre
     af physis, naturphysikos, som vedrører naturen + technē, færdighed, håndværk

G
galakse
græsk mælkevej
     af gala, mælkgalaksios (kyklos), den mælkelignende kreds
gas græsk
     af khaos, tomrum, uorden (kh → g)
generator latin en der frembringer, en skaber
     af generare [generat-], at skabe, avle + suffikset –or
geocenter græsk jordmidtpunkt
     af , jord og kentron, midte
geometri græsk jordmåling
     af , jord og metrein, at måle
graf græsk       
     af grafein, at skrive
gravitation latin tyngdekraft
     af gravis, tung (+ -tat-) + suffikset -ion

H
horoskop
græsk tidsbetragter
     af hōra, årstid, tid og skopein, at betragte
hydrogen græsk ’vandskabende’, som danner vand
     af hydōr, vand og gen(nān), at skabe, avle
hypotese græsk det underliggende
    
af suffikset hypo-, under og  thesis, placering

I
immission
latin ’ind-send-else’
     af præfikset in-, ind, ind i og mittere [miss-], at sende + suffikset -ion
industriel latin som har med flid og energi at gøre
     af industria, flid, energi + suffikset –alis / -el
inerti latin
     af inertia, uduelighed, mangel på energi
intensitet latin spænding
     af intensus, spændt, strakt ud + suffikset –itas /- itet
interferens latin ’som støder ind mellem’
     af præfikset inter-, mellem og ferire, at slå, støde
ion græsk gående
     præsens participium af ienai, at gå
iso- græsk præfiks med betydningen lige, samme
isotop græsk samme sted
     sammensat af præfikset iso-, lige, samme og topos, sted

J

K
kalorie
latin
     af calor, varme + suffikset –ium
katalysator græsk en der opløser, ’nedløser’
     af præfikset kata-, ned og lyein, at løse, løsne
kemi græsk væske
     af kheein, at hælde → khymos, noget der kan hældes = væske
kinetisk græsk som vedrører bevægelse
     af kinēsis, bevægelse + suffikset –ikos / -isk
komet græsk med hår
     af komē, hår + suffikset -tēs
kondensator latin en der gør noget meget tæt, en ’fortætter’
     af præfikset con-, med og densare [densat-] presse sammen, gøre tæt + suffikset -or
kondi – forkortelse af kondition latin
     af conditio, tilstand, forhold
konstruktiv latin med evnen til at bygge op, føje sammen
     af præfikset con-, med og struere [struct-], at bygge, stable op + suffikset -ivus
kosmologi græsk læren om verdensordenen
     af kosmos, verden, verdensorden og –logia (logos), læren om
kromatisk græsk som vedrører farve, nuance
     af khrōma, farve, nuance, modulation + suffikset –ikos / -isk
kronometer græsk tidsmåler
     af khrōnos, tid og metrin, at måle
krystal græsk
     af krystallos, bjergkrystal
kvalitativ latin som vedrører egenskaber
     af qualis, hvordan, med hvilke egenskaber + suffikserne –tas og –ivus

L
lepton
græsk
     af leptos, fin tynd, let + suffikset -on
lineær latin linearis, som hører til en linje
     af linea, snor, linje + suffikset -aris

M
mekanik
græsk mēkhanikē (tekhnē), redskabsfærdighed
     af mēkhanē, redskab + suffikset –ikos med underforstået tekhnē, færdighed, håndværk
meson græsk
     af mesos, i midten + suffikset -on
mikrofon græsk lille lyd
     af mikros, lille og phōnē, lyd, stemme
mobile latin noget der kan bevæge sig
     af mobilis, bevægelig
molekyle latin molecula lille masse
     af molis, masse, mængde diminutiv suffikset –cula

N
nano-
græsk nannos, dværg
neutron latin
    
af neut(e)r, ingen af to + suffikset -on
nukleon latin
     af nucleus, kerne + suffikset -on

O
objektiv
latin som vedrører objektet, nml. det, der er kastet hen foran
     af præfikset ob-, hen til og iacere [iect-], at kaste + suffikset -ivus
observatorium latin iagttagelsested
     af observare [observat-], lægge mærke til + suffikset -orium
optisk græsk optikē (tekhnē), vedrørende synsevnen
     af opsis, syn + suffikset –ikos, vedrørende synet med underforstået tekhnē, færdighed, håndværk
oscilloskop latin og græsk svingningsbetragter
     af oscillum, svingning og skopein, at betragte
oxid græsk i forbindelse med syre/ilt
     af oxys, skarp, bitter → ildelugtende + suffikset -id
oxygen græsk syredanner
     af oxys, skarp, bitter → ildelugtende og gen(nān), at skabe, avle
ozon græsk via fransk
     af ozōn, lugtende

P
paradigme
græsk
     af paradeigma, bevis, eksempel
paradoks græsk mod forventning, imod (den almindelige) opfattelse
     af præfikset para-, imod og doxa, mening, opfattelse
parallel græsk ved siden af hinanden
    
af præfikset para-, ved siden af og allēlus, hinanden
partikel latin lille del
     diminutiv af pars, del
periode græsk kredsløb
     sammensat af præfikset peri-, omkring og (h)odos, vej
perpetuum latin det uafbrudte
     af perpetuus, fortløbende, uafbrudt
planet græsk planētēs omflakkende
plasma græsk figur, billede, det der er formet
     af plassein, at danne, forme, opdigte
polar latin som vedrører polerne, spidserne
     af polus, spids, akse + suffikset –aris
positiv latin det der er (fast)sat
     af ponere [posit-] at sætte, placere + suffikset –ivus
positron latin sammentrækning af positiv og neutron
potens  latin kraftig, ’kunnende’
     præsens participium af posse, at kunne
prisme græsk prisma, det der er savet, et prisme
proces latin det at gå fremad
     af præfikset pro-, frem og cedere [cess-], at gå, bevæge sig
proton græsk først af prōtos + suffikset -on
pulsar latin og engelsk puls(ating st)ar pulserende stjerne
     puls latin af pulsus, slag

Q

R
radioaktiv
latin strålesendende
     af radius, stråle og aktiv(us), handlekraftig
reaktion latin tilbagevirkning
     sammensat af præfikset re-, igen, tilbage og agere [act-], at handle + suffikset -ion
refleksion latin tilbage-bøj-ning
     af præfikset re-, igen, tilbage og flectere [flex], bøje, vende + suffikset -ion
resonans latin genlydende
     af præfikset re-, igen, tilbage og sonare, at give lyd
retrograd latin tilbageskridt
     af præfikset retro, tilbage og gradus, skridt
revolution latin omvæltning
     af præfikset re-, igen, tilbage og volvere [volut-], vælter, ruller

S
satellit
latin satelles (liv)vagt, tjener
sekstant latin
     af sextans, en sjettedel
sfære græsk sfaira, kugle, klode
sinus latin       
     af sinus fold, krumning
spektrometer latin og græsk spektrumsmåler
     af spectrum og metrein, at måle
spektrum latin spectrum forestilling, syn, det man kan se
stimulere latin at anspore
     af stimulare, at tilskynde, ophidse
stokastisk græsk formodende, antydende
    
af stokhastikos, i stand til at træffe/vælge det rigtige
system græsk
     af systema, ordning, sammenstilling

T
teknologi
græsk læren om teknik
     af tekhnē, færdighed, håndværk og –logia, læren om
teori græsk theōria, betragtning, undersøgelse
toneskala græsk og latin
     af tonos, streng, spændt streng → tone og scalae, trappe
turbine latin via fransk
     af turbo (turbin-), hvirvelvind

U

V
vibrator
latin en der får noget til at ryste, en ’ryster’
     af vibrare [vibrat-], at ryste, sætte i bevægelse + suffikset -or

X
xylofon
græsk lyd fra træ
     af xylon, træ, brænde og phonē, lyd

Y

Z

Æ

Ø

Å

FAGENES SPROG
CARPE DIEM
LATIN
AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysik