DANSK – TEKSTANALYSE

Ordlisten er baseret på index i
Faglige forbindelser i dansk. Dansklærerforeningen 2005.

KURSIV angiver, hvilket sprog ordet stammer fra
BLÅ
angiver betydningen
[  ] angiver verbets perfektum participium stamme

De hyppigst anvendte suffikser:
 -ivus (-iv),
’som har en bestemt egenskab, evne eller karakter’ 
     
fx fikt-ivmed karakter af indbildning’

 -ion, angiver handlingen, svarer til de danske suffikser –else og -(n)ing
 
     fx de-notati-on (gen)kend-else
 -alis (-al, -el,)
’som har at gøre med’, svarer til det danske suffiks –lig 
      fx tempor-al latin ’som har med tid at gøre’

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A
abstract
latin abstractum det der er trukket væk (fra det konkrete)
     sammensat af præfikset abs-, væk og trahere [tract-], at trække
addiditiv latin ‘det der kan lægge sammen’
     sammensat af præfikset ad-, til og dare [-dit-], at give + suffikset –ivus
     se fx additivkobling
adversativ latin ’det der kan vende sig imod’
     sammensat af præfikset ad-, til, mod og vertere [vers-], vende + suffikset –ivus
     se fx adversativkobling
agent latin den handlende
     præsens participium af agere, at handle
analyse græsk opløsning
     sammensat af præfikset ana-, op og lyein, at løse
appel latin via fransk påkaldelse
     af apellare, at påkalde, tiltale
     se appelformer
argumentation latin argumentation, bevisførelse
     dannet fra arguere, at bevise + suffikset – ment + suffikset -ion

B
basis
græsk
     af basis, grundflade

C
citat
latin ’det der er bragt frem’
     af citare [citat-], at bringe frem (for retten)

D
 denotation latin (gen)kend-else
     af denotare [denotat-], at gøre kendelig + suffikset -ion diagram
diagram græsk omrids, gennemskrevet
    
sammensat af præfikset dia-, gennem + gramma, det skrevne
dialog græsk samtale
     sammensat af præfikset dia-, gennem og logos, tale
differentiering latin forskelliggørelse
     af differens ’det, som er forskelligt’, forskel
     præsens participium  af differre, at være forskellig + suffikserne  -er(e) + –ing
disposition latin inddeling, fordeling
     sammensat af præfikset dis-, fra hinanden og ponere [posit-], at placere + suffikset -ion
dokumentation latin ’det at give eksempler’
     dannet af documentum, eksempel + suffikset -ion
drama græsk handling
dramaturgi græsk arbejdet med handling
     sammensat af drama, handling og –urgia ’udførelsen af’, læren om’

E
eksplicit
latin explicatus, klar, tydelig
     af explicare [explicat-/explicit-], udfolder, forklarer
epik græsk ’som kan fortælles’
     sammensat af eipein, at tale, fortælle + suffikset –ikos ’som kan gøres’
epos græsk tale, fortælling
     af eipein, at tale, fortælle
essay engelsk via fransk prøve, forsøg
ethos græsk karakter, væsen
eventyr latin via fransk  af adventura, det der vil komme
     sammensat af præfikset ad-, til og venire [vent-], at komme

F
fakta
latin factum, det der er sket eller gjort
     af facere [fact-], at gøre
fase græsk phasis, tilsynekomst (månens eller stjernernes)
     af phainestai, at vise sig
fiktion latin opdigtning, indbildning
     af fingere [fict-], at forestille sig + suffikset -ion
fiktiv latinmed karakter af indbildning’
     af fingere [fict-], at forestille sig + suffikset –ivus
fokus
latin focus, ildsted, brændpunkt
funktion latin forvaltning
     af fungere [funct-], at udføre, forvalte + suffikset -ion

G
genre
latin via fransk af genus, art, slægt

H
hypotakse
græsk underordning
     sammensat af præfikset hypo-, under og tassein, at sætte, placere

I
identitet
senlatin identitas, ’enshed’
     af idem, den samme + suffikset -itas
implicit latin implicatus flettet ind i, forenet
     af implicare [implicat-/implicit-], vikle ind i, forene

J

K
kategori
græsk anklage, påstand om den anklagede
     sammensat af præfikset kata-, mod og agoreuein, at tale
katharsis græsk renselse
kausal latin ’som har at gøre med årsagen’
     af causa, årsag, grund + suffikset –al(is)
     se kausalkobling
klimaks græsk trappe, stige → opstigning
kohærens latin sammen-hængende
     sammensat af præfikset co(n)-, med, sammen og haerere, at hænge ved
kohæsion latin sammenhæng
     sammensat af præfikset co(n)-, med, sammen og haerere, at hænge ved + suffikset -ion
kommunikation latin delagtiggørelse
     af communicare [communicat-], at dele med en + suffikset -ion
komposition latin sammensætning
     sammensat af præfikset con-, sammen og ponere [posit-], placere + suffikset -ion
konflikt latin sammenstød
     sammensat af præfikset con-, sammen og fligere [flict-], at slå, støde
konkret latin sammenvokset, stivnet
     sammensat af præfikset con-, sammen og crescere [cret-], vokse
konnotation latin ‘medbetegnelse’
     sammensat af præfikset con-, sammen og notare [notat-], betegne + suffikset -ion
kontekst latin sammenvævet
     sammensat af præfikset con-, sammen og texere [text-], at væve
korrektur latin correctura, rettelse
     af corrigere [correct-], at rette + suffikset -ura

L
logos
græsk ord, beregning, fornuft
lyrik græsk lyrikos, ’som hører til lyrespil’

M
metafor
græsk metaphora overførsel
     sammensat af præfikset meta-, ’fra det ene til det andet’ og pherein, at bære, bringe
metonym græsk ’fra det ene ord til det andet’
     sammensat af præfikset meta-, ’fra det ene til det andet’ og onoma, navn
modus latin måde
myte græsk mythos, fortælling
mytologi græsk læren om fortællingen
     sammensat af mythos, fortælling og logos, ord, tale

N
narrativ
latin ’som kan fortælle’
     af narrare [narrat-], fortælle + suffikset –ivus
negativ
latin ’med benægtende karakter’
     af negare [negat-], at sige nej + suffikset –ivus
novelle
latin via fransk ’lille nyhed’
     af novus, ny og diminutivsuffikset - elle

O

P
paratakse
græsk sidestilling, sideordning
     sammensat af præfikset para-, ved siden af og tassein, at sætte, placere
person latin persona, maske
personifikation latin personliggørelse
     af persona, maske og facere, at gøre + suffikset -ion
perspektiv latin ’som kan se igennem’
     sammensat af præfikset per-, igennem og specere [spect-], at se + suffikset –ivus
positiv
latin det der er (fast)sat
     af ponere [posit-] at sætte, placere + suffikset –ivus
prototype græsk det første udkast
     af prōtos, først og typos, prægning, form

Q

R
redundans
latin i overflod
     af redundare, at svømme over
refleksion latin tilbageblik
     sammensat af præfikset re-, tilbage, igen og flectere [flect-], at bøje + suffikset -ion
respons latin svar
     af respondere [respons-], at svare
resume latin gentagelse
     sammensat af præfikset re-, tilbage, igen og sumere, at tage
retorik græsk rhētorikē technē, talekunst

S
semantik
græsk semantikē technē, videnskaben om tegn
     af sēma, tegn og technē, kunst, kunnen
struktur latin structura, bygning, sammenføjning
     af struere [struct-], at bygge, stable op + suffikset -ura
symbol græsk symbolon, tegn, kendetegn
     sammensat af præfikset sym-, sammen, med og ballein, at kaste

T
tekst
latin vævet
     af texere [text-], at væve
tema græsk thema ’det der er stillet op’, opgave
temporal latin ’som har med tid at gøre’
     af tempus (tempor-), tid + suffikset –al(is)
     se temporalkobling
tempus latin tid
transformation latin omformning
      sammensat af præfikset trans-, ’over på den anden side’ og formare [format-], at danne
      + suffikset -ion

FAGENES SPROG
CARPE DIEM
LATIN
AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dansk