BIOLOGI

Ordlisten er baseret på index i
Per Hindkjær et alii: ’Biologi på tværs’. Basisbog for gymnasiet, HF og HTX, Nucleus 2001.

KURSIV angiver, hvilket sprog ordet stammer fra
BLÅ
angiver betydningen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A
abiotisk
græsk ikke-levende
      sammensat af det negerende præfiks a-, u-, bio(s),
liv

     
og suffikset –(t)isk
abort(us)
latin dårlig fødsel, van-skabelse
      sammensat af præfikset ab, van-/væk- og ortus,
fødsel, tilblivelse

alkohol
arabisk
      alkohl
= forbindelse af kulstof, ilt og brint, derved brugt om gærede drikke
       al er den bestemte artikel  -kuhul er et sort pulver, som bl.a. blev brugt til at sværte øjenlåg

allergi
græsk andet arbejde, mod-arbejde
     
sammensat af all(os), anden og ergia (ergon), arbejde
alveole
latin lille hulrum
      diminutiv af alveus,
hulning

amfetamin
forkortelsen af alfamethyl-fenethylamin
ammoniak
græsk som er hos guden Ammon
      af adjektivet ammoniakos. tilhørende Ammon.
      Ved guden Ammons tempel i Libyen fandtes der salmiakholdige sten.

anaerobisk
græsk ikke-luft, dvs. uden ilt
     
sammensat af det negerende præfiks an-, u-, aer, luft
     
og suffikset –isk. Modsætningen er aerobisk, aerobic = med ilt.
anorexi
græsk u-lyst, dvs. mangel på appetit
      sammensat af det negerende præfiks an-, u-, og oreksis,
begær, lyst

antibiotikum
græsk mod-liv, dvs. ude af stand til at leve sammen
      sammensat af præfikset anti, mod, bio(s), liv og suffikset –tikum

aorta
græsk den, der hæver (blodet)
     
af airein, at løfte
arterie
græsk 
      af airein, at løfte  jf. aorta  - arteriol diminutiv,
lille arterie

astma
græsk
      af asthma,
åndenød

atmosfære
græsk tåge-kugle
     
sammensat af atmos, tåge og sfaira, kugle, klode

B
bakterie
græsk
      af baktērion,
lille stav

base, basisk
græsk via fransk grundlag
      af basis, ståsted, fundament.

biologi
græsk læren om livet
      sammensat af bio(s), liv og logos (-logia),
tale, ord

biotisk
græsk levende
      sammensat af bio(s), liv og suffikset –tisk

biseksuel
latin (til) to køn
      sammensat af præfikset bi-, to og sexus,
køn

bronchie
græsk via latin 
      af bronkhos, strube, luftrør - bronchiole diminutiv,
lille bronchie

bulimi
græsk
     
af bulimiān, at være (skrup)sulten, have en glubende appetit 

C
celle
latin
      af cella, aflukke, lille kammer

colibakterie
græsk
      af kholas, tarme, indvolde

cyklus
græsk
      af kyklos, ring, cirkel

cytoplasma
græsk det hulrumsformede
      sammensat af kytos, hulrum og plasma, figur, det formede

D
diabetes (mellitus)
græsk (latin) det honningsøde, der passerer
      sammensat af diabainein, at passere og mel,
honning

diagnose
græsk afgørelse, skelnen
      sammensat af præfikset dia-, gennem (grundig) og gnōsis,
erkendelse

diarré
græsk gennemløb
      sammensat af præfikset dia-, gennem og rheein,
at løbe

diastole
græsk adskillelse, bort-sendelse
      sammensat af præfikset dia-, fra den ene side til den anden og stellein,
at sende

differentiering
latin
      af differre,
gøre forskel

diffusion
latin 
      af diffundere,
at sprede, hælde ud

difteri
græsk via fransk
      af difthēra,
hud

donor
latin en, som giver
      af donare,
give

doping
hollandsk via engelsk 
      dopen,
at dyppe

dosis
græsk det, der bliver givet
     
af dosis, portion

E
eksem
græsk
      af ekzein,
at bruse op

energi
græsk det der er arbejder inden i     
      sammensat af præfikset en-, inde i og ergia (ergon),
arbejde

enzym
græsk
      sammensat af præfikset en-, i og zymē,
surdej

epidemi
græsk det som rammer folket
      sammensat af præfikset epi-, og dēmos,
folk

erektion
latin oprejsning
      af erigere,
at rejse op

erogen
græsk skabt til kærlighed
      sammensat af ero(s), kærlighed, erotik og gen(os),
art, slags

erosion
latin opgravning
      sammensat af præfikset e(x), fra, op af og rodere,
at grave

evolution
latin udruldning
      sammensat af præfikset e(x), fra, ud af og volvere,
at rulle

F
fiber
latin
      af fibra,
trævl

follikel
latin lille sæk
      diminutiv af follis,
blæsebælg, sæk

fossil
latin som hører til en grav
      adjektiv til fossa,
grav

fotooxidant
 græsk  lys-iltning
      sammensat af fōs (fot-os), lys og oxys,
syre

fotosyntese
græsk  lys-process
      sammensat af fōs (fot-os), lys og syntesis,
sammensætning, sammenstillen

fungicider
latin svampedræber
      sammensat af fungus, svamp og caedere,
at dræbe

fysiologi
græsk læren om naturen (kroppen)
      sammensat af fysis, natur og logos (-logia),
tale, ord

G
gen
græsk
      af gignesthai, at skabes, blive tilgenos,
slægt, art

glukose
græsk sødmefuld
      af glykys,
sød + suffikset -ose = osus, fuld af

gonoré
græsk flydende sæd
      sammensat af gonos, sæd og rheein,
at løbe

graviditet
latin
      af gravis, tung og gravidus,
fyldt, svanger

H
herbicider
latin urtedræber
      sammensat af herba, urt og caedere,
at dræbe

herpes
græsk krybende
      af herpein, at krybe
heteroseksuel
græsk og latin (til) det modsatte køn
      sammensat af hetero(s), anden, modsat og sexus,
køn

homoseksuel
græsk og latin (til) samme køn
      sammensat af homo(s), ens og sexus,
køn

hormon
græsk igangsættende
     
af hormān, at sætte i bevægelse
humus
latin
      af humus,
jord, muld

hygiejne
græsk
      af hygieinos,
sund, helbredende

hypofyse
græsk det der vokser nedenunder
      sammensat af præfikset hypo, under og fysis,
natur, vækst

hæmoglobin
græsk og latin kugle af blod
      sammensat af haima, blod og globus,
kugle

I
immun
latin
      af immunis,
skattefri, dvs. urørlig

infektion
latin påvirkning, farvning
      sammensat af præfikset in, på, i og –ficere,
at gøre, frembringe

influenza
latin via italiensk tilstrømning, ’indflydelse’
      sammensat af præfikset in-, ind i og fluere,
at strømme, flyde

insekt
latin noget der er inddelt (i 3 dele: hoved, bryst, bagkrop)
      sammensat af præfikset in, ind og sectum,
skåret

insektcider
latin insektdræber
      sammensat af insekt og caedere,
at dræbe

insemination
latin
      af præfikset in, ind i og semen ,
sæd, frø

insulin
latin det der hører til øerne
      af insula,
ø

intolerans
latin ikke tålende
      sammensat af præfikset in, ikke og tolerare,
at tåle, finde sig i

K
kapillær
latin hårfin, ligesom hår
      af capillus,
(hoved)hår

kirtel
oldnordisk
      diminutiv til kart,
knude

klamydia
klimakterium
græsk der, hvor man klatrer opad
      af klimaks,
trappe

kokain
spansk
      af coca - navnet på en sydamerikansk plante

kondition
latin
      af conditio,
vilkår, tilstand

kondom
fransk
      evt fra latin condere, at skjule, dække til

kondylom
græsk
      af kondylōma, knop, fortykkelse
kromosom
græsk farvet legeme
      sammensat af khroma, farve og
s
ōma, legeme, krop
kulhydrat
oldnordisk og græsk kul med vand
      sammensat af kul og
hyd
ōr, vand

L
laboratorium
latin sted, hvor man arbejder
      af laborare,
at arbejde

laktose
latin
      sammensat af lac, mælk og suffikset –osus = fuld af

lobotomi
græsk overskæring af en lap         
      sammensat af lobos, øreflip og temnien,
at skære

lymfe
latin
      af lympha,
klart vand

lymfocyt
latin og græsk
     
af lympha, klart vand  og kytos, hulning

M
meiose
græsk
      af meiōn, mindre + suffikset -ose
membran
latin tynd hud
      af membrana,
hinde

meningitis
græsk
      af meninx,
hjernehinde

menstruation
latin
      af menstruus,
månedlig

mikro
græsk
      af mikro(s),
lille

mikroskop
græsk betragtning af noget småt
      sammensat af mikro(s), lille og skopein,
at betragte

mineral
middelalderlatin
      af minera,
metalåre

mitokondrium
græsk
    
 af mitos, tråd og khondros, krumme, korn
mitose
græsk
     
af mitos, tråd
+ suffikset -ose
molekyle
latin via fransk lille masse
      af molecula diminutiv af moles,
masse

mono
græsk
      af mono(s),
alene, ene

motion
latin
      af motio,
bevægelse

muskel
latin lille mus
      af musculus diminutiv til mus,
mus

myoglobin
græsk og latin muskelkugle  
      sammensat af mys, muskel og globus,
kugle

N
nerve
latin
      af nervus,
nerve

O
organ
græsk
     
af organon, værktøj, redskab
organisme
græsk via fransk
     
et organisk hele, samarbejdende organer

orgasme
græsk
      af orgasmos,
opsvulmen, begær

osmose
græsk
      af osmos,
stød, tryk

ozon
græsk via fransk
      af
oz
ōn, lugtende

P
paradigme
græsk
      af paradeigma,
bevis, eksempel

parasit
latin snyltegæst, nasser
     
sammensat af præfixet para- ved siden af og -situs, sat, placeret
partikel
latin lille del
      diminutiv af pars,
del

penicillin
latin
     
af penicillus, lille børste, pensel ↔ diminutiv af peniculum, børste
     
diminutiv af penis, hale
peristaltik
græsk
      af peristaltikos,
noget som trykker og presser

pessar
græsk via latin lille sten
     
diminutiv af pessos = rund sten
pesticider
latin sygdomsdræber
      sammensat af pestis, pest, sygdom og caedere,
at dræbe

plankton
græsk
      af planktos,
omflakkende

plasma
græsk det formede
      af plassein,
at forme
polio græsk
      forkortelse for poliomyelitis sammensat af polios, grå og mys,
muskel

poly-
græsk
      af polys,
meget, mange

population
latin
      af populus,
folk

progesteron
protein
græsk via tysk det vigtigste
      sammensat af
pr
ōtos, først og suffikset -in
prævention
latin forebyggelse
      sammensat af præfikset prae, foran, først og venire,
at komme

puls
latin
      af pulsus,
slag

R
rabies
latin
      af rabies,
galskab, vanvid

respiration
latin åndedræt
     
af respirare, at trække vejret 

S
salmonella
efter  D. Salmon, som isolerede bakterien i 1885
      Salmon
+ suffikset -ella
sarcoma
græsk
     
af sarx, kød + suffikset -oma

skelet
græsk
     
af skeletos, indtørret, mager
steril
latin
      af sterilis,
ufrugtbar

steroide
græsk det faste
      af stereos, fast og suffikset –id

syfilis
græsk via senlatin
     
sammensat af præfikset sy(m), sammen og filein, at elske
symbiose
græsk samliv
     
sammensat af præfikset sym, sammen og bios, liv
syndrom
græsk det, der løber med
      sammensat af præfikset syn, sammen og dromos,
løb

system
græsk
      af systema,
ordning, sammenstilling

systole
græsk sammentrækning
      sammensat af præfikset sy(m), sammen og stellein,
at sende

T
temperatur
latin
     
af temperatura, passende blanding af temperare, at blande
teori
græsk
      af
the
ōria, betragtning
testikel
latin
     
af testiculus diminutiv af testis, testikel
testosteron
tuberkulose
latin lille knude
     
diminutiv af tuber, knude, svulst

V
vaccination
latin som vedrører køer
      af vacca,
ko

vene
latin
      af vena,
blodåre

virus
latin
      af virus,
gift

vital
latin livlig
      sammensat af vita, liv og suffikset –lis

vitamin
latin
      sammensat af vita, liv og suffikset –min

Ø
økologi
græsk læren om vilkårene
      sammensat af oikos, hus og logos (-logia),
tale, ord

østrogen
græsk brunstfremkaldende
     
sammensat af oistros, brunst og –gen, som kommer af gignomai, avler

FAGENES SPROG
CARPE DIEM
LATIN
AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologi